Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ


Materiální podmínky

Jednotlivé třídy jsou prostorné se zámezím, dostatečně prosvětlené a vzdušné. Vybavení nábytkem, tělocvičné náčiní, umývárny, toalety i lůžka odpovídá počtu a věkovým požadavkům dětí. V umývárnách jsou nainstalovány dávkovače mýdel a hygienických ručníků. Celkové prostředí je estetické, zdravotně nezávadné, splňuje bezpečnostní podmínky. V posledních letech prošla škola celkovou rekonstrukcí vnitřního prostředí. Třídy jsou vybaveny takovými hračkami a pomůckami, které odpovídají potřebám dětí i pedagogů, jsou průběžně obnovovány a obměňovány. Jsou uloženy v úrovni dětí tak, aby si je mohly samostatně půjčovat a ukládat. Škola má vlastní keramickou dílnu vybavenou moderní keramickou pecí. Učitelky mohou při práci s dětmi využívat interaktivní tabuli. Děti se částečně podílejí na výzdobě interiéru tříd i budovy.

Zahrada školy je členitá se zatravněným kopcem k celoročnímu vyžití. Zahrada je vybavena herními prvky, které splňují normy ČSN EN. Dispozice zahrady umožnila využití zahrady i jako malé dopravní hřiště s dopravními značkami a přechody. Prostředí zahrady je dostatečně zatravněno a osázeno vzrostlými stromy a keři. Zahrada na detašovaném pracovišti školy je nově vybudována a splňuje bezpečnostní a hygienické normy.


Životospráva

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy je dodržován vhodný interval. Děti nejsou nuceny do jídla.

Děti mají během dne dostatek tekutin, je dbáno na pitný režim. Na školní zahradě jsou nainstalována zahradní pítka Snažíme se o větší zařazování ovoce a zeleniny do stravy dětí prostřednictvím „vitaminových dnů“.

Dodržován je pravidelný a dostatečný pobyt venku. Děti mají k dispozici dostatek činností a volného prostoru na zahradě i v prostorách mateřské školy. Snažíme se v teplých měsících o pobyt dětí venku i v odpoledních hodinách. Pravidelně jsou do denního režimu zařazovány pohybové aktivity, zdravotní a relaxační cvičení.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Starším dětem jsou nabízeny jiné klidové aktivity.


Psychosociální podmínky

Děti, které nastupují do mateřské školy, mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, je dbáno na individuální zvláštnosti dětí. ( příloha - Podmínky adaptace dětí)

Během pobytu v MŠ se snažíme o to, aby dítě bylo spokojené, cítilo se jistě a bezpečně. V učitelce by mělo najít partnera, který mu bude nápomocen, zároveň je naší snahou pěstovat v dětech pocit zodpovědnosti a samostatnosti. Snažíme se o to, aby si děti osvojily základní pravidla chování, která vedou nejen k samostatnosti dětí, ale i k spokojenému soužití ve společnosti. Všechny děti mají rovnocenné postavení, odmítáme rasovou nesnášenlivost, šikanu.

Při pobytu dětí v mateřské škole jsou voleny takové činnosti, které nejsou zatěžující pro dítě.


Organizace vzdělávání

Snahou je vzdělávat dětí v posledním roce před zahájením školní docházky ve třídách takto homogenních. Ostatní třídy jsou částečně smíšené dětmi od 3-5 let. Přihlíží se též k individuálním možnostem dětí a potřebám dětí, požadavkům rodičů a celkové vyrovnanosti ve třídě (poměr chlapců, dívek).

Každá třída je plně vybavena funkčním nábytkem, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení i lůžka odpovídají antropometrickým požadavkům. Ke třídám přináleží šatny s přihrádkami na ošacení dětí.

Děti mají možnost se zapojit během dne do spontánních her nebo činností, které jsou řízené pedagogem. Snažíme se, aby poměr těchto činností byl v denním režimu vyvážený. Starší dětí mají příležitost se podle svého zájmu účastnit některého z doplňujících aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu. Částečně jsou tyto nadstandardní aktivity nabízeny především starším dětem v rámci zkrácení odpoledního odpočinku.

Snahou je vytvářet takové podmínky, které by upřednostňovaly individuální a skupinové činnosti. Osobní soukromí dětí je respektováno, děti mají možnost se neúčastnit společných činností.

Nejsou překračovány stanovené limity počtu dětí na třídu, spojování dětí z jiných tříd je omezeno na dobu odpočinku – a to pouze při organizačních změnách.

Je zajištěn pravidelný denní režim, který je současně natolik flexibilní, aby umožňoval organizaci dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.


Režim dne

6,30 – 8,30 hry, skupinové činnosti
8,30 – 8,50 cvičení, pohybové hry, komunitní kruh
9,00 – 9,15 svačina
9,15 – 10,00 zájmové, řízené činnosti, hry
10,00 - 11,45 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11,45 – 12,15 oběd
12,15 - 13,00 hygiena, rozcházení dětí, příprava na odpočinek
13,00 – 14,30 odpočinek (předškolní děti – zkracování doby na lůžku, náhradní činnosti), doplňující aktivity
14,30 – 15,00 cvičení, svačina
15,00 – 17,00 volné hry, částečně řízené činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje na základě upraveného individuálního plánu. Tento plán se vypracovává na základě předložení vyšetření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Pro žáky mimořádně nadané se taktéž vypracovává individuální plán dítěte, kde je doplněna nabídka dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky.


Řízení mateřské školy

Vedením je pověřena ředitelka školy s pedagogickou praxí 25 let a ředitelskou praxí 10 let. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Názory zaměstnanců respektuje, snahou je více zapojovat zaměstnance do řízení mateřské školy.

Mateřská škola spolupracuje se svým zřizovatelem, Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku, Základní školou Libčická 10, logopedickým centrem a dalšími institucemi. (příloha – Partneři školy)

Ve škole funguje informační systém prostřednictvím konzultací s učitelkami dle potřeby, informování vývěskou. Pravidelně se konají schůzky pedagogické rady. Veřejnost může využít pondělních konzultačních hodin s ředitelkou školy.


Personální a pedagogické zajištění

Pedagogická práce je zajištěna 15 pedagogickými pracovnicemi. Dvě z nich si kvalifikaci dokončují, ostatní jsou plně kvalifikované. Společně vypracovávají školní vzdělávací program, třídní vzdělávací programy, snaží se o evaluaci své práce, zvou ke spolupráci rodiče.

Učitelé se během roku vzdělávají prostřednictvím nabídky center vzdělávání, studiem dostupné literatury a publikací, vzájemným předáváním zkušeností, samostudiem. Pedagogický kolektiv se podílí na nákupu odborné literatury a modernizaci školní knihovny. Škola odebírá odborné časopisy a publikace.

Ve škole dále pracují: vedoucí školní jídelny, kuchařky, pracovnice provozu, školnice a uklízečky. Každý zaměstnanec má svá práva a povinnosti, které jsou jasně vymezeny.

Pedagogický i provozní personál vzájemně spolupracuje, snahou je vytvořit co nejlépe fungující systém, vedoucí ke spokojenosti dětí, rodičů a všech zaměstnanců.


Spolupráce s rodiči

Rodiče dětí jsou informováni o prospívání svých dětí v MŠ, s rodiči vzájemně spolupracujeme na zdárném vývoji, výchově a vzdělání dětí. Snažíme se případné problémy, které se vyskytnou, řešit konzultacemi s rodiči.

Rodičům je dána možnost vyjádřit své názory při denním kontaktu s učitelkami, na společných setkáních, třídních schůzkách i prostřednictvím schránky důvěry, pravidelně jsou rodičům předávány dotazníky. Výsledky dotazníkového šetření a podněty od rodičů projednáváme na pedagogických radách, jsou pro nás velkým přínosem v další práci.

Rodičům jsou průběžně nabízeny konzultační hodiny s učitelkami.

Rodiče využívají telefonní kontakty na třídy a školní e-mail. Webové stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Zákonní zástupci mají možnost se zúčastnit společných akcí, mohou shlédnout dění v MŠ při dnech otevřených dveří, vlastními příspěvky a náměty zlepšit aktivity mateřské školy.

Již několik let je otevřen klub „ Mateřinka“. Děti cca od 2 let věku se mohou děti během školního roku seznamovat s prostředím školy, vrstevníky, rodičům je zde nabízena poradenská činnost. Toto setkání je po zápisu nabízeno rodičům a dětem, které jsou přijaty na následující školní rok.

Mateřská škola chrání soukromí rodiny, podporuje rodinnou výchovu, je nápomocna rodičům v péči o dítě, nabízí poradenský servis a osvětové aktivity ve výchově a vzdělávání předškolních dětí. Při mateřské škole působí Sdružení rodičů a přátel školy. Rodiče se tak více zapojují do dění školy, pořádají společní setkání, podílí se na údržbě školy.

 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů