Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřské školy, Praha 8, Libčická 6platnost od 1.9.2017Čj. 39/16Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.


I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole


1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program


  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)
 • a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.


O pořádání školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemně na veřejně přístupném místě ve škole a webu školy.


2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání


2. 1 Každé přijaté dítě má právo
 • a) na kvalitní předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání, které stanovuje školský zákon,
 • b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
2. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte.

2. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

3. Práva zákonných zástupců


3. 1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí


4. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni:
 • a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 • b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, respektovat podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
 • c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • d) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • e) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • f) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 • g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

5. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků upravuje § 22a a § 22b.


Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, zákonných zástupců dětí a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole, atd.


II Provoz a vnitřní režim školy

6. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


6. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Po dohodě se zřizovatelem zveřejní škola včas termíny a místo konání “zápisů“ a zveřejní jej na webových stránkách a vývěsce školy. Ředitelka školy před zápisem stanoví kritéria, podle kterých postupuje při rozhodování.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

6. 2 Dle obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 7/2017 Sb., o školských obvodech je pro mateřské školy zřízené městskou částí Praha 8 školským obvodem celé území MČ Prahy 8.

6. 3 Pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 • a) žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,
 • b) evidenční list s potvrzením o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení není povinné u dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání.
6. 4 Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam přijatých dětí je zveřejněn na webových stránkách a vývěsce školy, rozřazení dětí do tříd je oznámeno poslední týden v srpnu. 6. 5 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

6. 6 V mateřské škole je nastaven způsob postupné adaptace. Zákonní zástupci se dohodnou s učitelkami na vhodném a individuálně přizpůsobeném adaptačním režimu.

6. 7 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Omezení nebo přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem.

7. Povinné předškolní vzdělávání


7. 1 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu 4 hodin denně. Začátek povinné doby je 8,30 hod. V souladu se školským zákonem není dotčeno právo vzdělávat dítě po celou dobu provozu mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

7.2 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, a to písemně - do sešitu v šatně, e-mailem ředitelce školy, telefonicky nebo osobně třídním učitelkám. Po návratu dítěte do mateřské školy bude omluva vždy písemně zaznamenána v docházkovém listu/ sešitu dítěte u třídních učitelek.

7.3 Ředitelka školy je oprávněna vyzvat zákonné zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, k doložení důvodu nepřítomnosti dítěte.

7.4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 • a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

8. Individuální vzdělávání


8. 1 Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
 • a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

8. 2 Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítětem, které bude individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

8. 3 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Ředitelka školy stanovuje termíny ověření na 2. pondělí v listopadu a náhradní termín na 1. pondělí v prosinci v 10,00 hodin.
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.
Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

8. 4 Náklady spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. Výjimku stanovuje školský zákon.

9. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců


9. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

9. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud cizinci neovládají český jazyk na střední úrovni, musí si zajistit tlumočení.

10. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole


10. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 17:00 hod. Na začátku školního roku jsou zveřejněny doby provozu jednotlivých tříd.

10. 2 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu:

6:30 - 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovníkům do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, skupinové činnosti.
8:30 - 8:50 Pohybové aktivity, komunitní kruh
8:50 - 9:15 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:15- 10:00 Zájmové činnosti, hry. Aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky. Osobní hygiena, příprava na pobyt venku.
10,00 - 11,45 Pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
11:45 - 12:15 Oběd a osobní hygiena dětí
12:15 - 13:00 Rozcházení dětí, které jdou po obědě domů. Příprava na odpočinek. Čtení.
13,00 - 14,30 Spánek a odpočinek, respektující rozdílné potřeby dětí. Individuální práce s dětmi.
14:30 - 15:00 Odpolední svačina, osobní hygiena
15:00 - 17:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy. Rozcházení dětí.

11. Přebírání/ předávání dětí


11. 1 Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,30 hod., jinak pouze po dohodě s třídní učitelkou nebo po telefonické domluvě. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat stanovený čas příchodu a odchodu dětí tak, aby nenarušovali provoz mateřské školy. Opakované narušování provozu mateřské školy pozdními příchody a odchody bude s rodiči konzultováno a ve svém důsledku může vést k ukončení předškolního vzdělávání.

11. 2 Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den dítě nejpozději do 8,00 hod. aktuálního dne. Omlouvat

lze telefonicky nebo SMS na mobilní telefon dané třídy nebo písemně do sešitu. 11. 3 Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce osobně na prahu třídy. V případě, že se jim učitelka nemůže momentálně věnovat, musejí vyčkat jejího příchodu. Rovněž tak při vyzvedávání dítěte – učitelka osobně předá dítě zákonnému zástupci, který tímto přejímá odpovědnost za bezpečnost dítěte. V případě vyzvedávání dítěte na školní zahradě je zákonný zástupce povinen převzít dítě osobně od učitelky. Je nepřípustné dítě za rodičem posílat apod. Po převzetí dítěte rodiče opustí areál školy.

11. 4 Nezletilé dítě přivádí a vyzvedává z MŠ zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba. Pokud se zákonní zástupci nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři (dohodě o vyzvedávání). Pokud rodiče k vyzvedávání dítěte ze školky pověří osobu nezletilou, jsou si tímto vědomi, že nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. Škola má právo dodatečně nastavit takové podmínky pro pověření k vyzvedávání nezletilou osobou, aby byly dodrženy základní podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Bez písemného pověření nebude dítě vydáno než zákonnému zástupci.

11. 5 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a
 • a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 • b) informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 • c) kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 • d) případně se obrátí na Policii ČR.

12. Platby v mateřské škole


12. 1 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce. Výše úplaty pro školní rok je zveřejněna do konce června předcházejícího školního roku. Je stanovena pro všechny děti jednotně. Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, ty úplatu nehradí.

12. 2 Stravné je hrazeno v měsíci předcházejícímu stravování. Splatnost je do patnáctého dne v měsíci. Výše stravného je zveřejněna v provozním řádu školní jídelny na vývěsce školy.

 • Zákonní zástupci dětí docházejících na pracoviště Libčická 6 omlouvají své děti ze stravování na tentýž den nejpozději do 8,30 hod. (viz bod 11.2)
 • Zákonní zástupci dětí docházejících na detašované pracoviště školy (Libčická 8) omlouvají své děti ze stravování na tentýž den nejpozději do 7,00 hod. a to telefonicky či e-mailem vedoucí školní jídelny Základní školy, Libčická 10. Děti omluvené dle předchozích ustanovení mají tento a další omluvené dny odečteny platby za stravování. Neodhlášený oběd lze vyzvednout ve výdejně mateřské školy a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, avšak pouze první den nepřítomnosti.
 • Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci hradí celodenní stravné, je dětem, které odcházejí daný den po obědě, odpolední svačina v poledne předána (hygienicky servírována a balena) a to na obou pracovištích mateřské školy.

12. 3 Příspěvek na nadstandardní aktivity pro děti

Z příspěvku KRPŠ jsou hrazeny náklady na divadelní představení, dárky pro děti, školní výlety, apod. Výše příspěvku je odsouhlasena na valné hromadě Klubu rodičů na začátku školního roku.


13. Ukončení předškolního vzdělávání


13. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
 • a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

13. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


14. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání


14. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.
Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
a) v odstavci 14. 1 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
b) v odstavci 14. 1 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

14. 2 Při nástupu dítěte do MŠ rodiče zkontrolují správnost údajů v evidenčním listu dítěte – jméno a příjmení dítěte, adresa trvalého pobytu, jména zákonných zástupců, telefonní kontakt, název zdravotní pojišťovny, zdravotní omezení. Předají škole kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Je nutné během roku nahlásit v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích.

14. 3 Zabezpečení budovy – vstupy do budovy, resp. areálu školy jsou uzavřeny, na třídy jsou zapojeny videotelefony, přístup do prostor je pro zákonné zástupce a jimi pověřené osoby zapsané v dohodě o vyzvedávání přístupný pouze přes přístupové čipy.
Rodiče mají možnost zakoupit si počet čipů dle potřeby, cena jednoho čipu je 100,- Kč. Každý čip má své evidenční číslo zanesené v databázi. V případě ztráty či poničení jsou rodiče povinni toto nahlásit neprodleně ředitelce mateřské školy pro zajištění jeho zablokování. Ztrátu čipu či jeho poničení hradí rodiče v plné výši. Při ukončení docházky bude poplatek za neponičený počet čipů rodičům vrácen.
Každý příchozí si vrátka a dveře otevírá čipem, ev. zvoní na třídu a ohlašuje se jménem. V zájmu zajištění bezpečnosti nikdo nevpouští do budovy jiné osoby. Rodiče jsou povinni řádně za sebou uzavřít dveře a branku školy, aby byl zamezen vstup neoprávněným osobám.


14. 4 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
Na doporučení hygienické stanice žádné dítě ani personál s průjmem, zvracením a podobnými příznaky nesmí chodit do zařízení ještě 48 hod. po začátku obtíží.
Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jinými infekčními onemocněními.
Při opakovaném upozornění rodičů na nedoléčené infekty dětí (přetrvávající rýma, kašel apod.) bude škola vyžadovat písemné vyjádření zákonných zástupců, popř. lékaře o bezinfekčnosti dítěte, aby byly ochráněny ostatní děti v kolektivu.
První den nástupu v daném školním roce rodiče vyplní prohlášení o bezinfekčnosti.
V případě výskytu pedikulózy – vší (ale i  jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Škola má právo dítě z kolektivu vyřadit po dobu, dokud je dítě tímto infekční pro ostatní kolektiv.

14. 5 Ve škole mohou být dětem podávány léky jen za zvlášť stanovených podmínek (dohoda ředitelky školy se zákonnými zástupci, lékařské vyjádření spolu s proškolením pedagogů k indikaci léku).

14. 6 Zákonní zástupci dítěte odpovídají za to, že dítě má ošacení, které odpovídá normám schváleným pro obchodní trh. Dítě nemá nevhodné doplňky či jiné nebezpečné předměty apod. Zvlášť důležitá je pevná obuv pro děti (bačkory nebo zdravotní obuv s páskem kolem kotníku – zásadně nejsou dovoleny pantofle, nazouváky a jiná obuv, která nezajišťuje bezpečný pohyb dětí) Děti nenosí do školky nevhodné či nebezpečné hračky, nemají u sebe bonbóny, žvýkačky apod.

14. 7 Opakované agresivní chování dětí vůči ostatním dětem nebo dospělým, nebo nerespektování pokynů učitelky, které by ohrožovalo zdraví a bezpečnost jeho nebo ostatních dětí bude řešeno konzultační schůzkou třídních učitelek a zákonných zástupců. Při přetrvávání problémů bude situace řešena společně s ředitelkou školy, bezpečnostním technikem školy, popř. bude přizván ke spolupráci odborník školského poradenského zařízení.

14. 8 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

14. 9 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, zákaz vstupu psů a jízdy na kolečkových bruslích, kolech a koloběžkách, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

14.10 Dietní stravování může škola zajistit pouze, pokud má nutričního specialistu. Individuální stravování je možné pouze po dohodě s ředitelkou školy a ze zdravotních důvodů.

IV. Zacházení a majetkem mateřské školy


15. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

15. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobních věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.

15. 3 Zákonní zástupci po převzetí dítěte opustí areál mateřské školy, bez dozoru pedagogického pracovníka je zakázaný vstup na atrakce školní zahrady. Zahrada školy není veřejné hřiště a je určena jen pro školní aktivity.

15. 4 Zákonní zástupci jsou odpovědni za chování svých dětí, aby nedocházelo k svévolnému poškozování prostor a areálu MŠ a byla zajištěna bezpečnost dětí.

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí


16. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

16. 2 V šatnách tříd a webových stránkách jsou pravidelně oznamovány plánované akce s dětmi.

16. 3 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky, konzultačními hodinami s třídními učitelkami či ředitelkou školy a účastí na třídních schůzkách.

16. 3 Konzultace s ředitelkou školy jsou možné v době úředních hodin (každé pondělí od 16,00 – 17,00 hod.), nebo jindy pro předchozí domluvě.

16. 4 Dle § 16 školského zákona a vyhlášky č.27/2016 Sb. může škola v rámci vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami realizovat podpůrná opatření. Dětem, které jsou školou zařazeny do prvního stupně podpůrných opatření, je vypracován plán pedagogické podpory. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována školským poradenským zařízením po projednání školou a zákonným zástupcem dítěte. Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. Zákonní zástupci dítěte zajišťují součinnost při vyhodnocování podpůrných opatření, kdy škola doporučí pedagogicko-psychologické vyšetření dítěte. Při opakovaném ústním upozornění, které není ze strany zákonných zástupců respektováno, může škola na základě platné legislativy kontaktovat příslušný OSPOD.

VI. Závěrečná ustanovení


17. 1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřena zástupkyně školy. O kontrolách provádí písemné záznamy

17. 2 Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

17. 3 Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance a zákonné zástupce dětí. Všichni musí být s jeho ustanoveními prokazatelně seznámeni.


Ivana Rydvalová
ředitelka školy
 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů