Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

ŠKOLNÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE:

Název školy: Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6
Sídlo školy: Libčická 6/čp.398, 181 00 Praha 81 - Čimice
Další místo poskytovaného
vzdělávání a školských služeb:
objekt na adrese Libčická čp. 399/8, 181 00 Praha 8 - Čimice
Zřizovatel školy: Městská část Praha 8 se sídlem Praha 8, Zenklova 35/1
Ředitelka školy: Mgr Ivana Rydvalová
Zástupkyně školy: Kateřina Hlušičková
Počet tříd: 7
Stanovená kapacita: 196 dětí
Provozní doba: 6,30 – 17,00 hod.
Telefon: 233 559 258
IČO: 709 19 721
E-mail : mslibcicka@seznam.cz
Web : www.mslibcicka.cz
Právní forma: příspěvková organizace

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY:

Pavilónová budova školy postavená v r. 1982 se nachází v klidném prostředí rodinných domků a zahrad na okraji Prahy 8 v blízkosti Přírodního parku Draháň -Troja, čimického a ďáblického háje. Budova i interiéry školy prošly v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí. V učebnové části budovy jsou moderně vybavené 4 třídy. V hospodářské části budovy se nachází kuchyně, kanceláře, sklady. Ke škole přináleží členitá zahrada o rozloze 5 000 m2, která je využívána celoročně. Je vybavena herními prvky, multifunkčním hřištěm, krytými pískovišti. Od roku 2013 má škola další místo poskytovaného vzdělávání v budově základní školy Libčická. V 1.patře se nacházejí 3 účelně vybavené učebny. Součástí prostor je školní výdejna, jídlo je dětem dováženo z kuchyně základní školy. Hřiště pro venkovní hry dětí je vybudováno ve školním atriu. Je vybaveno herními prvky, multifunkční plochou, mlhovištěm a pítky.

Škola má kapacitu sedmi tříd. Počet dětí ve třídě je max. 28. Vzdělávání je poskytováno ve 2 třídách předškolních dětí, ostatní třídy jsou částečně heterogenní. Jednotlivé třídy jsou pojmenovány sluníčka, berušky, koťata, medvídci. Na detašovaném pracovišti jsou třídy: rybičky, myšky a žabičky.

Ve škole pracuje 15 pedagogických pracovníků. Všichni mají pro tuto profesi potřebné vzdělání nebo si ho doplňují.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Škola má zpracován Školní vzdělávací program podle zásad Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Preferujeme metody a formy vzdělávání, kterými se snažíme dosahovat stanovených cílů:
 1. zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich všestrannému rozvoji
 2. uplatňovat metody prožitkového a kooperativního učení hrou, využívat spontánního sociálního učení
 3. umožnovat dětem kooperativní učení hrou, vytváření schopnosti tvůrčí spolupráce
 4. využívat spontánního sociálního učení založeného na učení nápodobou
 5. respektovat individuální potřeby a možnosti dětí, včetně vzdělávacích potřeb specifických
 6. upřednostňovat příjemné pocity dítěte, respektovat práva dětí
 7. zajistit dětem dostatečný kontakt s přírodou od nejútlejšího věku
 8. podporovat dětskou kresbu jako přirozený a nepostradatelný projev ve vývoji dětí
 9. pravidelně zařazovat aktivity pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti jako základ pro další učení

Cíle vzdělávání:


Dlouhodobé cíle v pojetí Rámcového vzdělávacího programu:
 1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

Střednědobé cíle v pojetí Školního vzdělávacího programu:
 1. učit se s chutí ( u mladších dětí spontánní učení, učení nápodobou, starší děti vést k soustředěnosti, schopnosti dokončit danou činnost, ale i možnost v započaté činnosti pokračovat)
 2. rozvíjet postoje k sobě samému, nebát se chybovat, experimentovat, nacházet pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale i za snahu
 3. dokázat vyjadřovat, sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky, rozvíjet přirozenou potřebu dětí komunikovat
 4. nést odpovědnost za své chování a jednání, samostatně se rozhodovat, dokázat se prosadit, ale i podřídit, umět rozpoznat nebezpečné situace
 5. žít v souladu s lidskými hodnotami a normami, chovat se ohleduplně a šetrně vůči okolnímu prostředí a přírodě

Filozofií školy je vytváření a posilování kladných vztahů k sobě samému, k druhým lidem, k přírodě a životnímu prostředí.


VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP :


Název ŠVP: „Putování se sluníčkem“

Motto: „Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání“.
Hans Christian Andersen
„Sluníčko“ jako ústřední motiv prochází celým rokem – každým ročním obdobím, nabízí dětem příležitosti k různým činnostem. Roční období jsou dětem přiblížena smyšlenými postavičkami, které je jednotlivými obdobími provázejí. Vzdělávací obsah je nabízen formou integrovaných bloků, nabízejících dětem poznatky v přirozených souvislostech a vazbách.


Jednotlivé integrované bloky rozpracovávají učitelky do tematických celků ve svých třídních vzdělávacích programech Časový plán integrovaných bloků není přesně daný, je v propojení se střídáním ročních období a příležitostí během školního roku.


Integrované bloky:

I)V království skřítka Podzimníčka
II) Tajemství paní Zimy
III) Kouzlení s Jarněnkou
IV) Radosti s Letníčkem

Každý integrovaný blok má svůj záměr, jsou v něm stanoveny dílčí cíle ze všech vzdělávacích oblastí, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy.


Pravidla pro zpracování třídních vzdělávacích programů:

Učitelky na třídách zpracovávání své vzdělávací programy podle podmínek své třídy (složení dětí, možnosti, zkušenosti a potřeby dětí, apod.) Východiskem jsou integrované bloky ŠVP, které jsou dále rozpracovávány, jsou volena konkrétní podtémata a jednotlivé činnosti. Jde o pracovní plán pedagoga, který je dotvářený postupně dle podmínek a potřeb dětí.

Ve všech třídách jsou v plánování sledovány dílčí vzdělávací cíle RVP. Učitelky provádějí průběžné hodnocení dětí vzhledem k očekávaným výstupům. Snaží se o evaluaci své práce, hodnotí její plnění po ukončení tématické části a celoročně pak hodnotí třídní vzdělávací program.Podmínky adaptace aneb „Každý začátek je těžký“ Příloha:


Cílem adaptace je umožnit dítěti postupné přizpůsobení se novému prostředí, osamostatnit se od přítomnosti rodičů, tak, aby bylo co nejméně stresováno. Dítě potřebuje mít čas nové zkušenosti vzít za vlastní, překonává strach, obavy postupně nahrazuje těšení se do školky, na nové kamarády, hračky, na paní učitelku. Snažíme se, aby ve školce našlo pocit bezpečí, porozumění a lásky.

Délka adaptační doby je velmi individuální, závisí na věku, vyspělosti dítěte i potřebám rodičů. Zpravidla trvá 2-3 týdny.


Orientační režim během adaptační doby:

1. část adaptace: pobyt ve třídě na 2 - 3 hod. bez rodičů nebo v přítomnosti rodičů. Většinou postačí tento krátký pobyt po dobu několika dní 1. týdne. Dítě získává důvěru v učitelku, poznává prostředí třídy, hraje si.
 
2. část adaptace: prodlužuje se dopolední pobyt ve školce bez přítomnosti rodičů. Dítě je ve školce cca do 11 hod., koncem týdne přes oběd. Snaží se oblékat na pobyt venku, učí se sebeobsluze při stolování. Dítě je většinou velmi unavené z většího hluku, činností, které si ve školce osvojuje. Učí se znát prostředí třídy, učí se hygienickým návykům, stravuje se, učí se znát kamarády, svou značku, své místo, poznává svoje věci.
 
3. část adaptace: prodlužuje se dopolední pobyt ve školce bez přítomnosti rodičů. Dítě je ve školce cca do 11 hod., koncem týdne přes oběd. Snaží se oblékat na pobyt venku, učí se sebeobsluze při stolování. Dítě je většinou velmi unavené z většího hluku, činností, které si ve školce osvojuje. Učí se znát prostředí třídy, učí se hygienickým návykům, stravuje se, učí se znát kamarády, svou značku, své místo, poznává svoje věci.
 
4.část adaptace: pobyt ve školce se přizpůsobuje potřebám rodičů a možnostem dítěte. Nadále je důležité zachovávat psychohygienická podmínky.

Délka adaptace je velmi individuální.
Velmi také záleží na vzájemné spolupráci s rodinou. Důležité je říkat dětem pravdu, dodržovat stanovená pravidla.

Přihlížíme samozřejmě i k potřebě nástupu
rodičů do zaměstnání. Rodiče jsou seznámeni s důležitostí postupné adaptace již při zápisu, popř. na třídní schůzce. Jsou upozorněni na to, aby si před nástupem do zaměstnání ponechali čas nebo si zajistili na právo dítěte si pozvolna zvyknout na pobyt ve školce bez zbytečného stresu a obav.VIZE ŠKOLY :

„Dáme-li se vést přírodou, nemůžeme v ničem pochybit“. Marcus Tullius Cicero

Příroda to zakotvila již v samotných základech, že máme lásku a úctu k sobě samým, ale i přirozenou schopnost žít v souladu s ní i ve společenství druhých lidí. Jde jen o to najít tu správnou cestu, která by nám to umožnila po celý život. Chceme, aby si děti, které se vzdělávají v naší školce, uměly vážit sebe samého, druhých lidí i životní prostředí, aby vzájemné vztahy byly co nejvíce pozitivní a podněcovaly v dětech potřebu dalšího poznání a sounáležitosti.

 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů