Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

Úplata za předškolní vzdělávání


Stanovení výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/21

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 8, Libčická 6, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů.


stanovuje od 1. 9. 2020 do 31.8.2021 měsíční úplatu za vzdělávání ve výši 712,- Kč

Zvlášť stanovuje tyto měsíční úplaty: 1.) zákonnému zástupci dítěte, který pobírá dávky pěstounské péče, popř. dávky hmotné nouze částku ve výši 0,- Kč. Zástupce dítěte tuto skutečnost prokazatelně prokáže ředitelce mateřské školy k aktuálnímu časovému období.

2.) úplata za vzdělávání se netýká dětí, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné dle § 34a), školského zákona. Bezúplatné je tak i vzdělávání dětí s vyřízeným odkladem školní docházky na daný školní rok.

Úplaty za vzdělávání za kalendářní měsíc jsou splatné do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady.


V Praze dne 9.6.2020
Ivana Rydvalová
ředitelka školy
 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů